Säkerhetsanvisningar

Kan vara dödligt om det sväljs och kommer in i luftvägarna. Kan orsaka allergiska hudreaktioner. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras utom räckhåll för barn. Håll behållaren väl tillsluten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid kontakt med huden (eller håret): Avlägsna omedelbart alla förorenade kläder. Tvätta huden med vatten [eller duscha]. OM DU KOMMER I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om det är möjligt. Fortsätt skölja. Släng innehållet/behållaren till insamlingsstället för farligt avfall.


Varför finns det symboler och meddelanden om farliga ämnen på vissa produkter?
Eteriska oljor är koncentrat från växter som innehåller en mängd olika ingredienser. En del av ingredienserna är individuellt klassificerade som farliga ämnen enligt förordningen om farliga ämnen, t.ex. frätande, lättantändliga, miljöfarliga.....
Lagen skiljer inte på om respektive ingrediens är syntetiskt framställd eller om den förekommer naturligt i den eteriska oljan. På samma sätt skiljer förordningen inte på märkning om den eteriska oljan tappas i flaskor om 5 ml eller om den levereras i fat om 50 kg.
Detta innebär att även små mängder, t.ex. 5 ml, måste märkas med symbolerna för farliga ämnen och farosatserna, även om dessa mängder inte är skadliga.
Todo!!!